Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 14:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 04 października 2019r.

w sprawie wysokości stypendium.

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXII/110/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radwanice”/Dz.Urzęd. Woj. Doln. poz.3802/ oraz w oparciu o ustalenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim określające wysokość dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym i wnioski rodziców uczniów złożone w Urzędzie Gminy zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Określam wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w miesiącach październik-grudzień2019 r. w n/w wysokościach:

1/ o dochodzie do 300 zł-150 zł

2/ o dochodzie do 528 zł-130 zł

2. Określam wysokość zasiłku szkolnego do wysokości 100 zł.


§ 2.

Kwoty stypendium należy ustalić decyzją , w której należy podać iż w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 możliwa jest wypłata jednorazowa za 3 miesiące.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie