Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 września 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 Uchwały nr II/13/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2019 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się dochody z tytułu świadczeń wychowawczych, programu „Posiłek w szkole i w domu”, zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz zmniejsza się dochody z tytułu wypłaty zasiłków okresowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 rok. Dokonuje się również przesunięć w ramach działów i rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach. Dokonuje się również przeniesień w ramach działów i rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strogoborzyce zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 158.092,00 zł

z tego:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.092,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 158.092,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158.092,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Zmiany dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Zmiany wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 5.

Wykaz zmian wydatków i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.


§ 6.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.465.473,03 zł

z tego:

1) dochody bieżące 30.179.928,20 zł

2) dochody majątkowe 3.285.544,83 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.455.327,49 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 21.620.033,68 zł

2) wydatki majątkowe 14.835.293,81 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.668.794,50 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.678.940,04 zł


§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie