Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 13:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 września 2019r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1.

 • 1.Wykonanie zadania gminy, polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi objętymi wychowaniem przedszkolnym i obowiązkiem szkolnym oraz obowiązkiem nauki (w tym uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze i rehabilitacyjne) na trasie dom – przedszkole/szkoła/ośrodek – dom, można powierzyć ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym.
 • 2.W przypadku braku możliwości powierzenia zadania osobom wymienionym § 1 pkt. 1, za zgodą tych osób, zadanie powierza się innym osobom, na zasadach określonychw umowie.

§ 2.

Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1, następuje na okres danego roku szkolnego, nawniosek rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia), na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Wójtem Gminy Radwanice (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 i 2a do zarządzenia).

§ 3.

Zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów, o których mowa w § 1 przysługuje rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym w następujących przypadkach dowozu:

 • 1)środkami komunikacji publicznej,
 • 2)prywatnym środkiem transportu (samochodem osobowym).

§ 4.

 • 1.Za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, 2 przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym zwrot kosztów, za każdy poświadczony przez dyrektora przedszkola/szkoły lub ośrodka dzień obecności dziecka/ucznia na zajęciach, w formie:

a)zwrotu kosztów za przejazd dziecka/ucznia i jego opiekuna na trasie dom – przedszkole/szkoła/ośrodek – dom w wysokości równej cenie biletów środkami komunikacji publicznej, w przypadku jeżeli dziecko/uczeń/ korzysta z tej formy dowożenia,

b)zwrotu kosztów paliwa wykorzystanego do dowozu dziecka/ucznia na trasie przedszkole/szkoła/ośrodek – dom w przypadku dowożenia dziecka/ucznia prywatnym środkiem transportu - samochodem osobowym wysokość stawki przejazdu dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego ustala się na 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za
1 dzień.

2.Za dni nieobecności ucznia/dziecka w przedszkolu/szkole/ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.

3.Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziecka/ucznia niepełnosprawnego
a przedszkolem/szkołą/ośrodkiem rozumiana jest jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 5.

 1. Koszty przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego, podlegające zwrotowi będą rozliczane za każdy miesiąc kalendarzowy:
  a) zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego o którym mowa w § 4
  ust. 1 pkt. a
  dokonuje się po przedłożeniu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia oświadczenia wskazującego liczbę dni faktycznej obecności dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole/ośrodku przez dyrektora lub upoważnionego pracownika placówki (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia),
  b)zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego o którym mowa w § 4
  ust. 1 pkt. b dokonuje się po przedłożeniu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia oświadczenia wskazującego liczbę dni faktycznej obecności dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole/ośrodku przez dyrektora lub upoważnionego pracownika placówki (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3a do Zarządzenia).
 2. Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego dokonuje się na podstawie rozliczenia - oświadczenia rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, które przekłada się w Urzędzie Gminy Radwanice nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych w umowie warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy - załącznik nr 3 lub 3a).
 3. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdów następuje w terminie
  14 dni od dnia złożenia rozliczenia, po zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem/uczniem na wskazany przez rodziców lub opiekunów prawnych rachunek bankowy – załącznik nr 4.
 4. Zwrot kosztów przejazdu dziecka/uczniów niepełnosprawnych dokonuje się na okres objęty umową.

§ 6.

Do przygotowania umów z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi dziecka/ucznia niepełnosprawnego w sprawie dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka upoważnia się inspektora ds. oświaty.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych zmienione Zarządzeniem nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie