Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2019 12:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 września 2019r.

w sprawie nabycia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3 oraz art. 44 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204) oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XX/120/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Nabyć odpłatnie od osoby prawnej nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki nr 360/44 o pow. 0,0670 ha położoną w obrębie geodezyjnym Radwanice, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00089583/8.
  2. Nieruchomość będzie służyć realizacji zadań własnych gminy.

§ 2

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi Gmina Radwanice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie