Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2019 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 września 2019r.

w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami/ oraz uchwałą Nr IX/56/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzam, co następuje:


§ 1.
Z dniem 25 września 2019 roku powołuję likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach.


§ 2.
Funkcję likwidatora Zakładu Usług Komunalnych w Radwanicach powierzam Panu Piotrowi Hrywna.


§ 3.
1. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone 31 grudnia 2019 r. wg stanu inwentaryzacyjnego ZUK na dzień 30 września 2019 r.

2. Czynności likwidacyjne obejmują między innymi następujące zagadnienia:

1/ posługiwanie się pieczęciami z zapisem „w likwidacji”,

2/ uregulowanie spraw pracowniczych,

3/ zamknięcie ksiąg rachunkowych i likwidację rachunków bankowych,

4/ przygotowanie dokumentacji i akt do przekazania nowemu podmiotowi,

5/ sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i zobowiązań,

6/ uregulowanie wymagalnych należności,

7/ zgłoszenie likwidacji od odpowiednich rejestrów, urzędów i instytucji,

8/ przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników mienia i środków,

9/ poinformowanie odbiorców wody i lokatorów mieszkań o planowanej zmianie organizacyjnej i nie wystawianie faktur w miesiącu grudniu.


§ 4.
Likwidator przedstawi do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych w terminie do 27 września 2019 r.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie