Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2019 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 2 lipca 2019r.

w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Na podstawie § 3 i § 8 Uchwały Nr XXII/111/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. /Dz.Urzęd.Woj.Doln. z 2013 r. poz. 4256, z 2019 r. poz. 1122/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Określam kwotę na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2019 roku w wysokości 25.750,- zł wg. następującej skali:

Średnia ocen: 5,40-5,50- 500,- zł

5,51-5,60 - 550,- zł

5,61-5,70 - 600,- zł

5,71-5,80 - 650,- zł

5,81-5,90 - 700,- zł

pow. 5,91- 750,- zł

Stypendia sportowe:od kwoty 150,- zł do kwoty 300,- zł w zależności od rodzaju zawodów i zdobytych miejsc.


§ 2.

Przyznaję stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie