Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 Uchwały nr II/13/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2019 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

Wykaz zmian wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.185.000,88 zł

z tego:

1) dochody bieżące 29.087.714,03 zł

2) dochody majątkowe 3.097.286,85 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.174.855,34 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 21.143.203,53 zł

2) wydatki majątkowe 14.031.651,81 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.668.794,50 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.678.940,04 zł


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie