Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2019 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz przekazywania informacji o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach w oparciu o art. 10 ust. 2 w związku z art. 53 ustawy a dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§1.

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Anielę Bednarek – inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 w/w ustawy.


§2.

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach.


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r


Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie