Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2018 09:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXIX/169/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Radwanice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami/ oraz art. 12 § 2,3,11,12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2017 r. poz.15 ze zmianami/ w związku z art.13 oraz art.19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 130/ Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Radwanice na stałe obwody głosowania i ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.


§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice.


§ 4.

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.


§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Adriana LEBIT

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie