Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2018 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXIX/167/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Radwanice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami/ art.419 § 2 i 4 i art.418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2017 r. poz.15 ze zmianami/w związku z art. 12 oraz art.19 pkt.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych/Dz.U. z 2018 r. poz. 130/ Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Radwanice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.


§ 2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice.


§ 4.

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.


§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Adriana LEBIT

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie