Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 09:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów : Drożyna, Drożów, Lipin, Przesieczna w gminie Radwanice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.z 2018 r.poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.), oraz na podstawie uchwały nr XX/122/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 marca 2017 r., po stwierdzeniu, że ustalenia niniejszego planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/158/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 roku, uchwala się, co następuje:


Rozdział 1.

Przepisy ogólne


§ 1.

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Lipin.

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Lipin w gminie Radwanice, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2.

1.Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 rysunek planu w skali 1:2000.

2.Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 2.

3.Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 3.

4.Z uwagi na brak występowania na obszarze planu problematyki terenów lub obiektów w planie nie określa się:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,urządzania i użytkowania terenów;

3) granic i sposobu zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 3.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie zajętą przez budynek w stanie wykończonym wyznaczoną przez zewnętrzny obrys ścian budynku, do której nie wlicza się: powierzchni elementów takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp.;

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć dominujący sposób zagospodarowania terenu w sposób określony ustaleniami planu;

4) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe przeznaczenie, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego;

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany nadziemnej części budynku, linię tą przekroczyć mogą o nie więcej niż 1,5 m: wysunięte zadaszenia, schody zewnętrzne, przedsionki wejściowe, balkony i wykusze. Wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu. Dla terenów, dla których nie została ona określona stosować należy ogólne zasady lokalizacji budynków określone w przepisach odrębnych;

6) produkcji nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną niezaliczoną do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska;

7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

8) stanowisku do parkowania - należy przez to rozumieć stanowisko służące do parkowania pojazdów samochodowych - zewnętrzne lub garażowe;

9) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci nie większym niż 12o;

10) sieciach dystrybucyjnych - należy przez to rozumieć sieci do obsługi obszaru objętego planem,

11) usługach publicznych – należy przez to rozumieć obiekty i tereny: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, publicznego szkolnictwa w tym żłobki, przedszkola i szkoły, świetlice, publicznej opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, publicznych terenów rekreacji i sportu, placów zabaw, bezpieczeństwa obywateli (posterunki policji, straż pożarna itp.).

§ 4.

1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole funkcji określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa ochrony konserwatorskiej ‘’OW”;

6) stanowisko archeologiczne;

7) obiekty wpisane do ewidencji zabytów;

8) granica Otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego;

9) obszar funkcjonalny obszarów ochrony przyrody.


2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.


Rozdział 2.

Ustalenia ogólne planu


§ 5.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1)na terenie objętym planem, dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń budowlanych,

b) remonty, przebudowy budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu z zachowaniem: funkcji, wysokości budynku, kształtu i nachylenia połaci dachowych,

c) w przypadku nadbudowy istniejących budynków oraz przebudowy istniejących budynków w zakresie zmiany geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy;

2)dla budynków, które wykraczają poza nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza się:

a) przebudowę,

b) rozbudowę pod warunkiem zachowania linii zabudowy wskazanych na rysunku planu,

c) remont,

d) rozbiórkę.


§ 6.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu.


1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie może powodować przekroczeń obowiązujących standardów środowiskowych określonych w przepisach odrębnych;

3) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się tereny:

a) oznaczone symbolami: MN, MNU – zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) oznaczone symbolem MW – zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

c) oznaczone symbolami US– zaliczone do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,

d) oznaczone symbolem: RM - zaliczone do terenów zabudowy zagrodowej;

4) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub napraw urządzeń wodnych;

5) w terenach oznaczonych symbolami: MN, MNU, RM zakazuje się lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, a także punktów skupu i składowania surowców wtórnych, obiektów handlu hurtowego, zakładów kamieniarskich;

6) w zakresie eksploatacji górniczej ustala się:

a) w celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza się sposób zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegający na ich wypełnianiu masami skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie z obowiązującymi koncesjami,

b) dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i mas skalnych powstających między innymi podczas robót inwestycyjnych, remontowych, prowadzenia działalności wydobywczej rudy miedzi i soli kamiennej (w tym z głębienia szybu) oraz odpadów z flotacji rud miedzi, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska,

c) dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i mas skalnych, o których mowa w lit. b do:

-utwardzania powierzchni terenów, do których KGHM Polska Miedz S.A. lub zależne od niego podmioty posiadają tytuł prawny,

-wykorzystania w podziemnych technikach górniczych,

-budowania wałów, nasypów kolejowych i drogowych,

-podbudowy dróg,

-utworzenia barier ziemnych,

-wykorzystania przy rekultywacji istniejących składowisk oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

-wykorzystania przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych części wyrobisk,

d) dopuszcza się lokowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych odpadów powstałych w wyniku eksploatacji i przerabiania wydobytej na powierzchnię ziemi rudy miedzi i soli kamiennej, w zgodzie z koncesjami dla obszarów górniczych, pod następującymi warunkami:

- lokowany w wyrobiskach górniczych odpad wydobywczy nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,

- lokowany w wyrobiskach górniczych odpad wydobywczy nie będzie oddawał odcieków do otoczenia przekraczających parametry określone w przepisach oraz zagrażających środowisku;

7) część terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu położona jest w granicach otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) część terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu położona jest w obszarze funkcjonalnym obszarów ochrony przyrody.


§ 7.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie infrastruktury technicznej dystrybucyjnej dopuszcza się:

a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,

b) prowadzenie sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych;

2) dopuszcza się lokalizację linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w przebiegu wyznaczonym na rysunku planu;

3) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z łącznością publiczną, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi;

4) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z łącznością publiczną, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi;

5) obowiązuje zapewnienie dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawidłowej ich eksploatacji;

6) ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

b) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

-ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,

-ustala się zakaz realizacji trafostacji słupowych,

-ustala się zakaz budowy nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia,

-ustala się zakaz realizacji wolno stojących elektrowni wiatrowych,

-dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z uwzględnieniem zakazu określonego w tiret czwarte,

c) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

-ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej, zgodnie z przepisami określonymi w prawie energetycznym,

-dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz,

d) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: obowiązują ustalenia określone w pkt 3,

e) w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

-ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

-dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych,

-dopuszcza się stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

-wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach własnych działki albo odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,

-ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów komunikacji samochodowej do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,

f) w zakresie zagospodarowania odpadów:

-ustala się sposób zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

-na terenie własnym inwestora należy przewidzieć miejsca na lokalizację pojemników do zbierania i segregacji odpadów,

g) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło:

-ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

- dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW z wyjątkiem określonych w pkt 5 lit. b) tiret czwarte.

§ 8.

1.W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: od KDL/1 do KDL/3;

a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg klasy lokalnej;

b) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, (w obszarze ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozostawienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgraniczających, zgodnie ze stanem władania).

2) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: od KDD/1 do KDD/5;

a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg dojazdowych;

b) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, (w obszarze ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozostawienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgraniczających).

3) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: od KDPJ/1 do KDPJ/7;

a) przeznaczenie podstawowe: tereny ciągów pieszo-jezdnych;

b) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, (w obszarze ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozostawienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgraniczających).

4) w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo – jezdnych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zieleni przydrożnej, zjazdów;

5) za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg: miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników;

6) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, dla których ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej;

7) w przypadku wydzielania nieprzelotowych dróg wewnętrznych, obowiązuje realizacja placów do zawracania o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m, drogi takie nie mogą być dłuższe niż 200 m, a ich szerokość nie może być węższa niż 8 m;

8) w rejonie skrzyżowań dróg należy stosować trójkąty widoczności o wymiarach 5,0 m x 5,0 m;

2.Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk do parkowania w ilości nie mniejszej niż:

1) na terenach MN, MW, RM – minimum 1 miejsce / 1 mieszkanie;

2) na terenach MNU – minimum 1 miejsce / 1 mieszkanie lub 1 miejsce / 50 m2 powierzchni usług;

3) na terenach UP – minimum 1 miejsce / 50 m2 powierzchni usług;

4) na terenach US – minimum 4 miejsca;

5) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać analogicznie jak wskazano w przepisach odrębnych.


§ 9.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych.

1)wyznacza się na rysunku planu strefę ochrony konserwatorskiej "OW", ochronie podlegają nawarstwienia archeologiczne związane z historycznym osadnictwem. Dla robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie (w tym zalesień), obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2)w obszarze planu występują stanowiska archeologiczne:

a) istnieje możliwość odkrycia stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom, dla nowo odkrywanych stanowisk obowiązują ustalenia jak dla rozpoznanych t.j. konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,

b) dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) ochroną konserwatorską objęte są stanowiska archeologiczne wraz z ich sąsiedztwem,

d) wykaz stanowisk archeologicznych:

Obszar AZP

Nr stanowiska na obszarze

Rodzaj stanowiska

Kultura

Chronologia

69-18

1/40

Ślad osadnictwa

-

pradzieje

Ślad osadnictwa

-

Wczesne średniowiecze

Punkt osadniczy

łużycka

-

3) wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabytków:

a) budynek mieszkalny nr 4/1;

b) budynek mieszkalny nr 12;

c) budynek mieszkalny nr 18;

d) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:

-należy zachować bryłę obiektu, kształt i geometrię dachu oraz historyczny rodzaj pokrycia dachowego;

- należy zachować formę, dyspozycję i artykulację elewacji frontowej oraz detale architektoniczne, a w miejscu zniszczonych dążyć do ich odtworzenia;

-wyklucza się ocieplanie styropianem elewacji z zachowaną oryginalną dekoracją;

-należy zachować kształt, rozmiar i rozmieszczenie otworów okiennych zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku;

-wskazuje się stosowanie kolorystyki nawiązującej do stosowanej w przeszłości;

-należy stosować tradycyjne materiały budowlane, zakazuje się stosowania na elewacjach budynków okładzin i paneli typu „siding”.


§ 10.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym.

1) powierzchnia działki na terenieoznaczonym symbolem MN nie może być mniejsza niż:

a) dla zabudowy wolnostojącej : 800 m2,

b) dla zabudowy bliźniaczej: 600 m2;

2) powierzchnia działki na terenieoznaczonym symbolem MNU nie może być mniejsza niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej : 800 m2,

b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 600 m2;

3) powierzchnia działki na terenieoznaczonym symbolem US nie może być mniejsza niż: 1500 m2,

4) powierzchnia działki na terenie oznaczonym symbolemUP nie może być mniejsza niż: 800 m2;

5) powierzchnia działki na terenie oznaczonym symbolemMW nie może być mniejsza niż: 400 m2

6) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż: 18 m;

7) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na 90o z tolerancją do 25o;

8) ustalenia, o których mowa w pkt od 1 do 7, nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów działek pod drogi, place, infrastrukturę techniczną, podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych oraz dokonywaniu podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową;

9) dopuszcza się, w obrębie terenów wydzielenie działek na cele dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 8m;

10) nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości.


§ 11.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od KDL/1 do KDL/3, od KDD/1 do KDD/5, od KDPJ/1 do KDPJ/7 ,US/1, UP/1 stanowiące obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.


§ 12.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1) w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej: w granicach opracowania przebiegają: napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV oraz napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne 20 kV i 0,4 kV, dla których obowiązują pasy technologiczne o szerokości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów linii napowietrznej w obu kierunkach o wymiarach nie mniejszych niż:

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowanym nie przekraczającym 1 kV;

b) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowanym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV;

c) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowanym nie przekraczającym 110 kV,

2) w wyznaczonych pasach technologicznych dla sieci elektroenergetycznych występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz zieleni wysokiej wzdłuż przebiegu istniejących linii;

3) ustalone szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z szerokościami pasów określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy;

4) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa, określa się następujące zasady zagospodarowania:
a) ustala się strefę kontrolowaną o szerokości 6 m, po 3 m od osi gazociągu dla której obowiązują przepisy odrębne,
b) lokalizacja obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania obszaru w strefie kontrolowanej gazociągu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) dla gazociągu średniego ciśnienia, określa się następujące zasady zagospodarowania:
a) ustala się strefę kontrolowaną o szerokości 2 m, po 1 m od osi gazociągu dla której obowiązują przepisy odrębne dotyczące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
b) wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone z uwzględnieniem przepisów odrębnych;


§ 13.
W zakresie granic i sposobówzagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych.

1)w obszarze opracowania planu znajduje się granica obszaru górniczego, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)w obszarze opracowania planu znajduje się granica terenu górniczego, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)w obszarze opracowania planu znajduje się granica udokumentowanych złóż piasku „Lipin” KN 17604, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)część obszaru opracowania planu leży w granicach złoża rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce” RN 17668, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.


Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe planu


§ 14.

1.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od MN/1 do MN/14, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych,

b)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a)wysokość budynków nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m.

b)obowiązuje pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,

c)obowiązują dachy dwuspadowe lub wielospadowe w układzie symetrycznym, połacie dachowe o spadkach 30-45o,

d)budynki gospodarcze i garaże wolnostojące o wysokości nie więcej niż 6 m, wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,

e)maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej,

f)minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej,

g)intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,5;

4)ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszące:

a)800m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b)600m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

5)ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk postojowych, w formie parkingów lub garaży, w ilości określonej w §8 ust.2;

6)dla terenów znajdujących się w strefie ‘’OW” ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ustalenia określone jak w §9.

2.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW/1 dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2)za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3)przeznaczenie uzupełniające:

a)usług służących do prowadzenia działalności gospodarczej w parterach zabudowy mieszkaniowej;

b)garaże wolnostojące i w zabudowie szeregowej, parkingi,

c)tereny sportu i rekreacji, zieleni urządzonej,

4)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a)wysokość budynków nie może przekroczyć 15 m.

b)obowiązuje pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,

c)dopuszcza się dachy płaskie,

d)obowiązują dachy dwuspadowe lub wielospadowe w układzie symetrycznym, połacie dachowe o spadkach 30-45o, nie dotyczy lit. c,

e)garaże o wysokości nie więcej niż 5 m, wyłącznie parterowe,

f)maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej,

g)minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

h)intensywność zabudowy: minimalna 0,3, maksymalna 1,5;

5)ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszące: 400m2,

6)ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk postojowych, w formie parkingów lub garaży, w ilości określonej w §8 ust.2;

7)zakazuje się lokalizacji: obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

3.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MNU/1, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;

2)za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych,

b)budynków usługowych,

c)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3)przeznaczenie uzupełniające: tereny sportu i rekreacji;

4)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a)wysokość budynków nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 12 m.

b)obowiązuje pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,

c)obowiązują dachy dwuspadowe lub wielospadowe w układzie symetrycznym, połacie dachowe o spadkach 30-45o,

d)budynki gospodarcze i garaże wolnostojące o wysokości nie więcej niż 6 m, wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,

e)maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej,

f)minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

g)intensywność zabudowy: minimalna 0,2, maksymalna 1,0;

5)ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszące:

a)800 m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b)600 m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

6)ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk postojowych, w formie parkingów lub garaży, w ilości określonej w §8 ust.2;

7)dla terenów znajdujących się wstrefie ‘’OW” ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ustalenia określone jak w §9.

4.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od RM/1 do RM/8, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2)za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)lokalizację budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej,

b)lokalizację towarzyszących budynków garażowych,

c)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3)ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, i nie więcej niż 12 m,

b)wysokość budynków gospodarczych nie więcej niż 10 m,

c)wysokość budynków garażowych nie więcej niż 6 m,

d)obowiązuje pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,

e)obowiązują dachy dwuspadowe lub wielospadowe o układzie symetrycznym, połacie dachowe o spadkach 30-45o,

f)garaże wolnostojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,

g)dla budynków gospodarczych nie określa się formy dachów,

h)maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej,

i)minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej,

j)intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;

4)ustala się następującą minimalną powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą: 1500 m2;

5)ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk postojowych, w formie parkingów lub garaży, w ilości określonej w §8 ust.2;

6)dla terenów znajdujących się w strefie, ‘’OW” ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ustalenia określone jak w §9;

5.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP/1, dla którego obowiązuje następujące ustalenie:

1)przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usług publicznych;

2)za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)budynków usług publicznych,

b)towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych,

c)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a)wysokość budynków nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 12 m,

b)obowiązuje pokrycie dachu z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym matowym,

c)dachy dwuspadowe lub wielospadowe w układzie symetrycznym, połacie dachowe o spadkach 38-450,

d)maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej,

e)minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

f)intensywność zabudowy: minimalna 0,3, maksymalna 1,0;

4)ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk postojowych, w formie parkingów lub garaży, w ilości określonej w §8 ust.2;

5)dla terenu znajdującego się wstrefie, ‘’OW” ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ustalenia określone jak w §9.

6.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem US/1, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji;

2)za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)placów zabaw,

b)niekubaturowych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

c)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

d)zabudowy zaplecza sportowego;

3)przeznaczenie uzupełniające:

a)usługi: hotelarskie, gastronomiczne, handlowe,

b)usługi oświaty i edukacji;

4)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a)wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m,

b)obowiązuje pokrycie dachu z dachówki lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,

c)dachy dwuspadowe lub wielospadowe w układzie symetrycznym, połacie dachowe o spadkach 30-45o,

d)dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe, dla których nie określa się rodzaju pokrycia,

e)maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej,

f)minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

g)intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 0,7,

5)ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszącą 1500 m2;

6)ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk postojowych, w formie parkingów i lub garaży, w ilości określonej w §8 ust.2.

7.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem E/1 dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury elektroenergetycznej;

2)za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)stacji transformatorowej,

b)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

8.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od WS/1 do WS/21, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny wód śródlądowych;

2)zasady zagospodarowania terenu:

a)dopuszcza się budowle i urządzenia wodne w tym mosty, przepusty,

b)dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej,

c)dopuszcza się przebudowę i modernizację, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem od ZL/1 do ZL/9, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: teren lasu;

2)za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)urządzeń turystycznych,

b)sieci infrastruktury technicznej;

3)zasady zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

10.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem od ZLd/1 do ZLd/5, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe: tereny dolesień;

2)za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)urządzeń turystycznych,

b)sieci infrastruktury technicznej;

3)zasady zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych;

4)obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.

11.Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem od R/1 do R/21, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)przeznaczenie podstawowe : teren rolniczy,

2)za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

a)sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)drogi transportu rolnego,

c)urządzeń wodnych i melioracyjnych kształtujących i regulujących stosunki wodne;

3)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy kubaturowej;


§ 15.

1.Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, od których obowiązuje lokalizowanie nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości:

1)nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD, KDPJ;

2)nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL;

2.Nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 16.
Plan ustala stawkę procentową 30% służącą naliczaniu opłaty, o którejmowa w art. 36ust. 4ustawy z dnia27marca2003r.oplanowaniui zagospodarowaniu przestrzennym.


Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 17.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice.

§ 18.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Flak

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie