Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:

|
§ 1.

Nadaje się działkom nr 135/7, 135/9, 139/8, 289/1, 290/1, 291/4, 291/7, 306/2, 308/3 i nr 308/5 stanowiącym drogę gminną w obrębie wsi Radwanice, których położenie określa załącznik do niniejszej uchwały – nazwę: ulica Południowa.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa FLAK

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie