Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 09:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) oraz art. 212, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 531.252,00 zł

z tego:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356.129,00 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 175.123,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 531.252,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 320.037,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 211.215,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały


§ 2.

Wykaz zmian wydatków i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.


§ 4.

Zmiany wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 5.

Zmiany dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.


§ 6.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.307.381,03 zł

z tego:

1) dochody bieżące 30.021.836,20 zł

2) dochody majątkowe 3.285.544,83 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.297.235,49 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 21.461.941,68 zł

2) wydatki majątkowe 14.835.293,81 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.668.794,50 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.678.940,04 zł


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa Flak

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie