Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 11:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60. roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2021”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669,1925,2192, 2429, z 2019 r. poz. 60, 303), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się Program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa Flak

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie