Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 11:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art.20f pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:


§ 1.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Drożyna gm. Radwanice wskazuje się wstępną lokalizację przystanków autobusowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała podlega przekazaniu do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu celem uwzględnienia ostatecznej lokalizacji przystanków.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa FLAK

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie