Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) w związku z art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne( Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zmianami ) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:


§.1.
Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§.2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§.3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa FLAK

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie