Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) oraz art. 212, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.084.000,00 zł

z tego:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 884.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.084.000,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.404.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały


§ 2.

Wykaz zmian planu dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.


§ 3.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w roku 2019 przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.


§ 4.

Wykaz zmian przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowi załącznik nr 5 do uchwały.


§ 5.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.


§ 6.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.185.000,88 zł

z tego:

1) dochody bieżące 29.087.714,03 zł

2) dochody majątkowe 3.097.286,85 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.174.855,34 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 21.131.203,53 zł

2) wydatki majątkowe 14.043.651,81 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.668.794,50 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.678.940,04 zł


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa Flak

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie