Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2019 14:17 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Jakubów w gminie Radwanice.

Ogłoszenie o wyborze

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Jakubów w gminie Radwanice, zgodnie z:

a) ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587)

c) ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice uchwalonego Uchwałą nr XXVII/158/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r., stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: http://bip.radwanice.pl/uchwala-nr-xxvii-158-17-rady-gminy-w-radwanicach-z-dnia-29-grudnia-2017-roku ,

d) uchwałą Nr VI/42/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019r., do godziny 11.00.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie