Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2013 09:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na wolne stanowisko pracy od 1 marca 2013 r - Głównego księgowego

Kierownik Zakładu Usług
Komunalnych w Radwanicach     
/Zakład w organizacji/OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
od 1 marca 2013 r.
Głównego księgowego

 1. Wymagania niezbędne – jeden z poniższych warunków

  a) wykształcenie ekonomiczne /jednolite studia magisterskie, zawodowe, podyplomowe/ i posiada 3 letnią praktykę w księgowości potwierdzoną świadectwem pracy,
  b) wykształcenie średnie ekonomiczne /policealne, pomaturalne/ i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości potwierdzoną świadectwem pracy,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych księgowych,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowej działalności.

 2. Wymagania formalne :
  a) jest obywatelem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa EPoWH
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  c) nie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  e) oświadczenie o niekaralności,
  f) prawo jazdy kat. B.

 3. Wymagania dodatkowe
  a) znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
  b) oświadczenie o odbytych szkoleniach,
  c) oświadczenie o znajomości podstawowych programów komputerowych,
  d) zaświadczenie o stanie zdrowia.
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych w zakładzie, wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.
 5. Wymagane dokumenty
  a) list motywacyjny i życiorys (CV)
  b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
  c) kwestionariusz osobowy,
  d) oświadczenia z pkt 2 i 3 i zaświadczenie o stanie zdrowia,
  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu ( 59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego ZUK” w terminie do dnia 15 lutego 2013 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

 

dnia 23 stycznia 2013r

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie