Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2019 10:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór - główny księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Nabór - główny księgowy

I. Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczynie
Buczyna 17

59-160 Radwanice

Tel./fax 76 8311 312

II. Określenie stanowiska pomocniczego

Główny księgowy - ½ etatu od 01.08. 2019 r.

III. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z

art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

następujące niezbędne wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1)Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2)Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3)Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

IV. Wymagania dodatkowe

 1. Dobra znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
  w jednostkach oświatowych.
 2. Dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 3. Dobra znajomość przepisów oświatowych wynikających z Karty Nauczyciela
  i ustawy o systemie oświaty.
 4. Dobra znajomość przepisów samorządowych wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Dobra znajomość z przepisów z zakresu prawa podatkowego.
 6. Dobra znajomość przepisów ZUS.
 7. Co najmniej 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku księgowym
  w jednostkach budżetowych.
 8. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: firmy VULCAN (Płace, Przelewy, Zlecone, Finanse), Płatnik, e-PFRON.
 9. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 10. Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
 11. Umiejętność pracy w zespole.
 12. Umiejętność rozwiązywania problemów.
 13. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Mozilla ), Internetu.
 14. Dobra znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych.
 4. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi
  i pozabudżetowymi.
 5. Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej.
 6. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji
  i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową jednostki.
 8. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont.
 9. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 10. Planowanie wydatków i dochodów budżetowych.
 11. Rozliczanie jednostki z Urzędem skarbowym i ZUS.
 12. Rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki.
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora.
 14. Rozliczanie ZFŚS.
 15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

4. Kserokopie dokumentów poświadczających:

 • staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • wykształcenie i posiadane kwalifikacje kandydata,
 • umiejętności dodatkowe kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.).

5. Oświadczenie kandydata:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślne przestępstwo skarbowe.
 • niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 • wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie

Buczyna 17

59-160 Radwanice lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 26 lipca2018 r. do godz. 15:30

z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego".

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje”

 • I etap – kwalifikacja formalna- badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,
 • II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie .

Dokumenty zawarte w złożonych ofertach nie będą zwracane.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie