Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2015 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Wójta Gminy Radwanice Nr 0050.42.2015

w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów.

Zarządzenie Nr 0050.42.2015

Wójta Gminy Radwanice

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na obszarze gminy Radwanice miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 25 października 2015 r.

§ 2.

Miejscami określonymi w § 1 we wszystkich miejscowościach gminy są:

  1. Tablice ogłoszeń.
  2. Słupy ogłoszeniowe.
  3. Pomieszczenia wewnętrzne świetlic wiejskich.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy

/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie