Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 10:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków, które dotyczą realizacji „świadczenia dobry start”, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 10,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 10,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.143.727,91 zł

z tego:

1) dochody bieżące 27.313.612,50 zł

2) dochody majątkowe 3.830.115,41 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.360.583,06 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 20.975.831,27 zł

2) wydatki majątkowe 19.384.751,79 zł

3. Przychody budżetu 9.216.855,15 zł


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie