Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2019 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Radwanice oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystywaniu.

Na podstawie: art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się:

1) zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Radwanice oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, stanowiące załącznik nr 1,

2) wzór oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym zarządzeniem i wyrażeniu zgody na potrącenia zgodnie z Kodeksem pracy, stanowiący załącznik nr 2.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radwanice


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie