Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 stycznia 2019 10:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji do spraw szacowania strat.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz.1875/ oraz art.19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. z 2017 r. poz. 209/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję stałą Gminną Komisję do spraw szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Radwanice w składzie:

1.Martyna Szylko - Przewodnicząca

2.Marek Woźniak - Członek

3.Honorata Perłakowska - Leszczak-Członek

4.Agnieszka Woźniak - Członek

5.Krystian Malinowski - Członek


§ 2.

Po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego Komisja przystępuje do szacowania strat i sporządzania protokołów na każdy zniszczony obiekt oddzielnie zgodnie z wytycznymi MSWiA.


§ 3.

Do zadań Komisji należy spisanie i oszacowanie wielkości szkód powstałych zarówno w mieniu komunalnym jak i prywatnym na podstawie wizji lokalnych. Komisja może wnioskować do Wójta o zlecenie opracowania wycen i kosztorysów podmiotom zewnętrznym.


§ 4.

Protokoły strat należy sporządzić na każdy obiekt oddzielnie a następnie przedstawić Wójtowi do akceptacji zbiorczy protokół, który zostanie przekazany do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.


§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 6 listopada 2017 r.


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie