Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2013 11:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXIV/124/13

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie regulaminu konkursu.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się regulamin konkursu „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy ” przeznaczony dla organizacji społecznych oraz grup nieformalnych z terenu gminy Radwanice stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


                                                                                           Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy


                                                                                           Ryszard Niemasz.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie