Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 sierpnia 2017 20:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół z Sesji Rady Gminy Nr XXIII/2017

z dnia 25 lipca 2017 r.

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady rozpoczęły się o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Spoza Rady w sesji udział wzięło kierownictwo Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście (wg listy obecności).

Porządek obrad :
 1. Otwarcie.
 2. Informacje:
  - Przewodniczącej Rady Gminy,
  - Wójta Gminy,
  - o pracach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach;
  - uchwała nr XXIII/134/17 – zmiany WPF
  - uchwała nr XXIII/135/17 – zmiany budżetu gminy na 2017 r.
  - uchwała nr XXIII/136/17 – zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
 7. Zakończenie obrad.

Punkt 1

Przewodnicząca Rady Gminy przywitała zgromadzonych i przedstawiła porządek obrad sesji, który jednogłośnie został przyjęty.


Punkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za zaproszenia dla radnych na uroczystości zakończenia roku szkolnego w szkołach. Ze względu na trwający czas wakacji więcej wydarzeń nie było.

Wójt Gminy powiedział, że rusza największa inwestycja jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej Sieroszowice – Strogoborzyce. Dodał, że pozostałe zadania inwestycyjne w części są już zakończone, inne jeszcze trwają. Wójt powiedział, że największy problem stanowi termomodernizacja ośrodka zdrowia w Radwanicach, ze względu na brak wykonawcy. Dodał, że przetarg unieważniany jest już po raz czwarty.

Przewodnicząca Rady Gminy przekazała również informację z odbytego w dniu 21 czerwca 2017 r.zgromadzenia ZGZM, na którym podjęto m.in. uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium zarządowi ZGZM, uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2016 r., uchwałę ws. utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.


Punkt 3

Głosów w dyskusji nie było.


Punkt 4

Podjęcie uchwał w sprawach:

- Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały nr XXIII/134/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i poddała go pod głosowanie. W wyniku głosowania 12 radnych było za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały nr XXIII/135/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. i poddała pod głosowanie. W wyniku głosowania 12 radnych było za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały nr XXIII/136/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i poddała go pod głosowanie. W wyniku głosowania 12 radnych było za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Punkt 5

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy radni zapoznali się z protokołem z ostatniej sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za przyjęciem protokołu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Punkt 6

Radna Dorota Tylczyńska zapytała o sytuację dotyczącą koszenia terenów zielonych przez Zakład Usług Komunalnych.

Kierownik ZUK powiedział, że w związku z niespodziewaną sytuacją związaną z czasowym unieruchomieniem mulczera, koszenie jest opóźnione. Powiedział, że wkrótce po wstawieniu odpowiedniej szyby do pojazdu koszenie terenów zostanie ponownie uruchomione.

Radna Izabela Jokiel zapytała czy próg zwalniający, o który wnioskowała zostanie zamontowany na ulicy Tenisowej.

Wójt Gminy powiedział, że wniosek został złożony do Komisji Bezpieczeństwa, która ma się zebrać 26 sierpnia br.

Zapytała również co z marketem Dino, który miał powstać na terenie Radwanic.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa trwa już trzy lata. W chwili obecnej postępowanie jest wznowione w Starostwie Powiatowym a inwestor czeka na pozwolenie na budowę.

Sołtys Radwanic Pani Barbara Kula zapytała o dokumentację mostka prowadzącego na cmentarz w Łagoszowie Wielkim.

Wójt Gminy odpowiedział, że dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę są. Koszt budowy wynosi szacunkowo około 160.000 zł.

Sołtys poruszyła również temat porządkowania terenu wokół placu zabaw w Radwanicach.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że teren należy do kilku właścicieli, którzy o niego nie dbają.

Radna Ewa Flak odpowiedziała, że można zaproponować właścicielom zrzeczenie się działki na rzecz Gminy. Dodała, że jest m.in. jednym z właścicieli działki i chętnie przystałaby na powyższą propozycję.

Radna Wioletta Rzepka zapytała o sytuację związaną ze składowiskiem odpadów w Jakubowie.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa jest w dalszym ciągu w toku, gdzie postępowanie toczy się w Prokuraturze oraz w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Punkt 7

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. Sesja Rady Gminy zakończyła się o godzinie 17:00.

Na tym protokół zakończono

Protokół napisała Daria Ciosek


Przewodnicząca Rady Gminy

Adriana Lebit

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie