Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 czerwca 2017 11:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół z Sesji Rady Gminy Nr XXI/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych (1 radny usprawiedliwiony). Obrady rozpoczęły się o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Spoza rady w sesji udział wzięło kierownictwo Urzędu Gminy (wg listy obecności).


Punkt 1.

Przewodnicząca Rady Gminy przywitała zgromadzonych i przedstawiła porządek obrad.

  1. Otwarcie.
  2. Informacje Wójta Gminy o projektach uchwał.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - nr XXI/124/17 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    - nr XXI/125/17 – zmiany budżetu na rok 2017.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
  6. Zakończenie obrad.

Radni jednogłośni przyjęli porządek obrad.


Punkt 2.

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powiedziała, że zmiana wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2033 wynika z konieczności wprowadzenia informacji o przedsięwzięciu dotyczącym „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Sieroszowice- Strogoborzyce”, którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2019. Dodatkowo dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków w tych latach, w związku z planowaną realizacją wymienionego zadania.

Wójt Gminy omówił zmiany w budżecie na 2017 rok:

a)dochody bieżące zwiększa się o kwotę:

- 240.620,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych w ciągu roku inwestycji,

- 40.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- 13.650,00 zł z tytułu nagród otrzymanych przez sołectwa biorące udział w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego.

b)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:

- 999.380,00 zł z tytułu dotacji na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowe w Buczynie,

c)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:

- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych budynku świetlicy wiejskiej w Sieroszowicach,

- 13.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z udziałem sołectw w powiatowym konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną,

d)wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łagoszów Wielki,

e)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:

- 150.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Łagoszowie Wielkim,

- 1.260.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Buczynie.


Punkt 3.

- uchwała nr XXI/124/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radwanice na lata 2017 – 2033

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- uchwała nr XXI/125/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Punkt 4.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy radni zapoznali się z protokołem z ostatniej sesji. Zapytała kto z radnych jest za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Punkt 5.

Zapytań i wniosków nie było.


Punkt 6.

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w obradach. XXI Sesja Rady gminy zakończyła się o godzinie 16:20.

Na tym protokół zakończono
Protokół napisała Daria Ciosek

Przewodnicząca Rady Gminy

Adriana Lebit

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie