Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2018 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół nr 0012.1.18.2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 06 kwietnia 2018 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przywitał wszystkich. Przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty.

Porządek obrad:

1.Kontrola wydatków Urzędu Gminy za 2017 rok w zakresie:

  • wynagrodzeń urzędników,
  • podróży służbowych,
  • wydatków na utrzymanie samochodów służbowych,
  • analiza wydatków Klubów Sportowych za 2017 rok.

2. Kontrola przychodów i rozchodów ZUK.
3. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy i polityka śmieciowa.

4.Sprawy różne.

W związku z obecnością na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mieszkańców z miejscowości Jakubów, Przewodniczący Komisji poprosił Państwo G. o przedstawienie sprawy, z którą przyszli. Państwo G. powiedzieli, że zgłosili się na posiedzenie Komisji ponieważ otrzymali bardzo wysokie rachunki za wodę i ścieki, które powstały w związku z zaistniałą awarią wodociągu w miesiącu grudniu 2017 r. Państwo G. poprosili kierownika Zakładu Usług Komunalnych o wyjaśnienie i możliwość negocjacji wysokości faktury.

Kierownik ZUK powiedział, że w połowie miesiąca kwietnia, kiedy zostanie zamknięty miesiąc rozliczeniowy , na podstawie średniego zużycia wody zostanie wystawiona nowa faktura korygująca do zapłaty.

Państwo G. podziękowali za możliwość załatwienia swojej sprawy i opuścili posiedzenie komisji.


Punkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powrócił do planowego porządku obrad. Zapytał czy członkowie Komisji zapoznali się z materiałem dotyczącym wydatków Urzędu Gminy? Zapytał jaka kwota była planowana na wynagrodzenia pracowników i czy wydatki nie przekroczyły planu?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że kwota planowana na wynagrodzenia to 1 606.035 zł. Sekretarz dodał, że wynagrodzenia urzędników znajdują się w dwóch rozdziałach: administracji rządowej z zadaniami zleconymi (USC i dowody osobiste) oraz rozdział dotyczący Urzędu Gminy. Wydatkowano 1.531.483 zł. Niewydatkowane środki przechodzą jako wolne środki w budżecie gminy.

Przewodniczący Komisji zapytał o ilość aut służbowych.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest jedno auto służbowe, którym poruszają się pracownicy Urzędu gminy, szkoły z uczniami na wyjazdy konkursowe oraz GOPS w Radwanicach z podopiecznymi.

Więcej pytań do punktu nie było.

W punkcie dotyczącym wydatków klubów sportowych, Przewodniczący poprosił obecnego członka KS Płomień Radwanice Romana Husara o omówienie wydatków za rok 2017.

Pan Roman Husar powiedział, że Klub cały czas się uczy nowej formy prowadzenia księgowości i sposobu rozliczania środków finansowych. Dodał, że pewne niedotrzymywanie terminów wynikało z braku wiedzy i początkach. Dodał, że może zawsze liczyć na wskazówki i pomoc Skarbnika Gminy. Podziękował również osobom, które w Urzędzie Gminy piszą dla klubu wnioski. Powiedział, że w doniesieniu do wydatków klubu, dużą uciążliwość stwarzają wysokie opłaty OZPN. Powiedział również, że członkowie klubu są zadowoleni z posiadania kontenerów dla sportowców. Podsumował, że rok 2017 był rokiem pozytywnym i udanym.

Pytań do punktu nie było.


Punkt 2

Przewodniczący komisji zapytał kierownika Zakładu Usług Komunalnych skąd wzięły się mniejsze przychody.

Kierownik ZUK odpowiedział, że mieszkańcy zaczynają oszczędzać wodę. Dodał, że wodociąg jest coraz mniej awaryjny.

Przewodnicząca Rady gminy zapytała o kwotę 15.000 zł wydatkowaną na przeprowadzone analizy wody i ścieków.

Kierownik ZUK-u odpowiedział, że z uwagi na remont oczyszczalni i wcześniejszy brak zachowania norm wody i ścieków, konieczne było przeprowadzanie badań raz w miesiącu. Oprócz tego mieszkańcy również dowozili do SANEPID-u próbki, gdzie pewne koszty z tego tytułu ZUK również musiał ponieść.

Przewodniczący Komisji powiedział, że zauważył, że ZUK przyniósł zysk za 2017 r., co niewątpliwie jest plusem dla ZUK-u.

Przewodniczący zapytał o kwotę 30.000 zł przeznaczona dla ZUK-U.

Sekretarz Gminy odpowiedział ,że jest to kwota wydatkowana z budżetu na podstawie noty księgowej za wykonanie usług dotyczących koszenia terenów zielonych.

Sekretarz wspomniał, że taryfy za wodę i ścieki po raz pierwszy zostają ustalone przez organ regulacyjny na okres trzech lat. Obecne taryfy zostają przedłożone na mocy ustawy.

Więcej zapytań do punktu nie było.


Punkt 3

Przewodniczący Komisji zapytał o kwotę 6.633,70 zł.

Wójt Gminy odpowiedział, że kwota dotyczyła utwardzenia terenu pod 6 PSZOK-ami

Pytań do punktu nie było.


Punkt 4

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kiedy zostanie włączone oświetlenie uliczne w miejscowości Przesieczna.

Wójt Gminy odpowiedział, że umowa z firmą Tauron została już podpisana, niebawem lampy zostaną włączone.

Przewodnicząca rady zapytała o market Dino, kiedy zostaną zakończone prace budowlane.

Wójt odpowiedział, że terminu zakończenia prac inwestor nie podał, jednak w czasie letnim zapewne market będzie już czynny.

Sekretarz Gminy omówił uchwały na nadchodzącą sesję Rady Gminy:

- Uchwała w sprawie WPF,

- Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy,

- Uchwala w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- uchwała w sprawie godzin niektórych nauczycieli.

Wójt Gminy omówił uchwałę budżetową. Powiedział, że:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w:

-z tytułu z wpływów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:

- 80.430,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi w Buczynie,

- 445.240,00 zł z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi w Buczynie.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:

- 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych,

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług porządkowania gminy.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:

- 625.670,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej

w Buczynie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- 82.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę obiektów sportowych, w tym na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lipinie 2.000,00 zł, budowę placu zabaw dla ruchu rowerowego w Buczynie 40.000,00 zł, rozbudowę kompleksu sportowego w Jakubowie 40.000,00 zł,

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placu zabaw dla ruchu rowerowego w Buczynie.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę:

- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Głogowskiej w Radwanicach,

- 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z przeznaczeniem na budowę PSZOK.

Dokonuje się również przeniesienia wydatków w kwocie 173.309,00 zł w ramach działu 600, z rozdziału 60016 do rozdziału 60078 z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Buczynie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Więcej zapytań nie było.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w komisji i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono


Protokół napisała Daria Ciosek


Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Ryszard Niemasz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie