Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 czerwca 2017 08:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół nr 0012.1.13.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 09 maja 2017 roku

Komisja Rewizyjna odbyła się w Urzędzie Gminy o godzinie 15:00. Na posiedzeniu Komisji obecni byli wszyscy członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Niemasz przywitał zgromadzonych. Przedstawił porządek obrad Komisji, który został zmieniony.

Porządek obrad:

  1. Kontrola realizacji zadań GOPS-u za 2016 rok.
  2. Zapoznanie się z uchwałą RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok.
  3. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
  4. Realizacja funduszy sołeckich i wynajmu świetlicy w tym świetlic OSP Radwanice za 2016 rok.
  5. Sprawy różne.


Punkt 1

Informacje o realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik Ewelina Maruchniak. Powiedziała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym. Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Kierownik GOPS-u powiedziała, że ośrodek realizuje swoje działania w dwóch działach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Opieka zdrowotna obejmuje działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radwanice.

Wydatki z tych obu działów obejmują dofinansowanie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień.

Pomocą społeczną objęte były 136 rodziny, w tym 353 osób. Przyznawanie pomocy rodzinom oraz osobom samotnym było wynikiem ich szczególnej sytuacji życiowej w tym z powodu: ubóstwa(68) rodzin korzystających z pomocy, bezrobocia (70), niepełnosprawności (37), długotrwałej choroby (18), trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (4), alkoholizmu (10) i narkomanii (2), zdarzeń losowych (10),natomiast praca socjalna prowadzona była w 4 rodzinach.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 135 rodzin korzysta z pomocy w ramach zadań własnych zleconych gminie i zadań własnych. Natomiast 196 rodzin korzysta z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 22 rodziny korzystają ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń wychowawczych korzysta 369 odbiorców.

Kierownik powiedziała, że był to rok, w którym z powodu zmiany lokalizacji punktu poprawiły się warunki obsługi interesantów oraz jakość świadczonych usług. Dodała, że w ubiegłym roku była jedna skarga, na kierownika, rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną i uznana jako niezasadna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał o to, czy w związku z świadczeniami500+ sytuacja materialna rodzin uległa poprawie.

Kierownik odpowiedziała, że zdecydowanie tak.

Przewodniczący Komisji zapytał o dodatki do zasiłków rodzinnych na rozpoczęcie roku szkolnego.

Kierownik powiedziała, że jest to jednorazowa pomoc na rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu w kwocie 100 zł na dziecko.

Więcej zapytań nie było.


Punkt 2

Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pozytywnej opinii uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Radwanice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Przewodniczący stwierdził, że opinia nie zawiera żadnych uchybień.

Pytań w związku z uchwałą nie było.


Punkt 3

Przewodniczący Komisji przedstawił członkom Komisji projekt uchwały o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Radwanice za rok 2016.

Przed głosowaniem radny Grzegorz Saja powiedział, że nie zagłosuje za projektem uchwały.

W wyniku głosowania Komisji dwóch radnych zagłosowało za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 1/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu, zatem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy w Radwanicach za 2016 rok.


Punkt 4

Przewodniczący Komisji powiedział, że realizacja założeń funduszu sołeckiego powinna być zgodna z zapisem zebrania wiejskiego, na którym ten fundusz został uchwalony.

Członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.
W wyniku dyskusji ustalono, aby robiąc zestawienie, informacja o wydatkach funduszu była zapisana zadaniami.


Punkt 5

W sprawach różnych ustalono datę kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Pytań nie było.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. Komisja zakończyła się o godzinie 16:30

Na tym protokół zakończono

Protokół napisała Daria Ciosek


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Niemasz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie