Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 sierpnia 2016 10:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Decyzja nr 7/2016

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie :

- art. 49, 61 § 1, art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

- art. 4 i 5, art. 21 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1, art. 38, art. 64 ust.1 pkt.1 i 2, art. 72 ust. 3 i 4, art. 73 ust. 1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust.1 do 3, art. 85 ust. 1 do 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);


- § 3 ust. 1 pkt. 77 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 71);

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Radwanice, reprezentowaną przez Panią Alinę Winturską - ESKO Consulting Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”;

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w m. Buczyna (o przepustowości ok. 1200 RLM) i rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

II.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Przewidywana długość kanalizacji wyniesie ok. 12 km, w tym: długość sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 6,5 km, długość sieci kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej) ok. 5,5 km. Planowana jest również przebudowa istniejącej, rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości 6,5 km oraz przebudowa ok. 150 przyłączy wodociągowych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych a oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na gruntach rolnych stanowiących użytki zielone.

III. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Podczas realizacji przedsięwzięcia do środowiska będzie emitowany hałas, którego główne źródła stanowić będzie praca sprzętu, maszyn oraz transport materiałów budowlanych. Inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej stąd w celu ograniczenia wpływu inwestycji na klimat akustyczny prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Do powietrza natomiast emitowane będą typowe zanieczyszczenia komunikacyjne, takie jak: Tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i węglowodory. Emisja do powietrza będzie związana również z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.

Przejścia pod ciekami wodnymi: Ciekiem Skłoba zostaną wykonane metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym lub przeciskiem w rurach osłonowych pod dnem cieku, bez naruszania skarp. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed realizacji, powstałe masy ziemne zostaną wykorzystane do zasypania wykopów. Planowane sieci zostaną wykonane z rur PCV, PE, kamionka o średnicach 130-300 mm i PE o średnicach 63-125 mm. Przepompownie zostaną wykonane jako obiekty podziemne, wyposażone w pompy zatapialne, teren każdej przepompowni będzie ogrodzony. Realizacja prac może się wiązać z koniecznością wycinki drzew, która zostanie przeprowadzona w terminie od 16 października do 28 lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków.

Uciążliwości te będą miały charakter okresowy (trwać będą tylko podczas budowy) i ustaną po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Na etapie realizacji inwestycji będą stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, t.j. stosowanie sprawnego sprzętu i maszyn budowlanych, mat sorbentowych, sorbentów granulowanych oraz substancji neutralizujących. Przeglądy, naprawy urządzeń prowadzone będą poza terenem budowy w serwisach. Zaplecze budowy, na którym będzie stacjonował wykorzystywany sprzęt zostanie zlokalizowane na terenie utwardzonym lub zabezpieczone warstwą nieprzepuszczalną. Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych toaletach, opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą gromadzone selektywnie w przeznaczonym do tego celu miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

W przypadku konieczności odwadniania wykopów, zastosowany będzie drenaż pionowy (igłofiltry) lub powierzchniowy. Odpompowane wody będą odprowadzane do najbliższych rowów. Próby szczelności rurociągów zostaną przeprowadzone przy użyciu wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Woda po próbach będzie odpompowywana przy użyciu specjalistycznego samochodu i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

Również na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycja, dzięki wykorzystaniu materiałów zapewniających trwałość i szczelność montowanych instalacji, nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód. Realizacja planowanego zamierzenia przyczyni się do ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna wiązać się z ponadnormatywną emisją hałasu, zastosowane zostaną pompy zatapialne, umieszczone na głębokości ok. 4-6 m, i przykryte szczelną pokrywą.

Inwestycja prowadzona będzie głównie w obrębie pasów drogowych.

Przewidziano zastosowanie m.in. następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- Zabezpieczona zostanie warstwa ziemi urodzajnej (warstwa próchnicza gleby) z terenu prac budowlanych i wykorzystana jako warstwa urodzajna po zakończeniu realizacji prac budowlanych. Działanie takie umożliwi zachowanie wartości biologicznej próchniczej warstwy glebowej i częściowe odtworzenie lokalnych warunków siedliskowych.

- Gruz wydobyty z rozbiórki dróg w obrębie wykopu, będzie zabezpieczony i wywieziony na składowisko odpadów.

- Organizacja placu budowy i jego zaplecza będzie uwzględniać ochronę powierzchni ziemi polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.

- Zaplecze budowy, a szczególności magazyny, składy, bazy transportowe w pierwszej kolejności będą lokalizowane na terenach już zagospodarowanych.

- Drogi dojazdowe do placów budów będą wytyczone w oparciu o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych.

- Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie przez pojazdy sprawne technicznie, które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii odprowadzane będą na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

- Teren przekształcony w wyniku robót budowlanych (obszar zajęty na zaplecze budowy) zostanie zrekultywowany po ich zakończeniu.

- Powierzchnia ziemi będzie zabezpieczona przed potencjalnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z tankowania maszyn roboczych- terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych (do tankowania i uzupełniania płynów eksploatacyjnych) będą zlokalizowane w oznaczonym miejscu na placu budowy i wyścielone materiałem izolacyjnym.

- W przypadku wystąpienia wycieku związku ropopochodnego, podczas ewentualnej awarii ciężkiego sprzętu budowlanego, zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i wywieziona w celu unieszkodliwienia lub przekazana do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

-Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, a ponadto zostanie zapewniony ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne będą zbierane i magazynowane w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu i będą posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynności załadunkowych i rozładunkowych.

- Sprzęt budowlany będzie kontrolowany w celu zapobiegania powstawaniu ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

-Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych będą eliminować możliwość trwałego zakłócenia stosunków wodnych.

-Na placu budowy będą stosowane szczelne sanitariaty np. typu TOI-TOI.

- Pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą osłon z desek.

- W przypadku stwierdzenia w wykopach drobnych zwierząt (np. płazów) będą one przenoszone poza teren przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz fakt, iż zasięg oddziaływania inwestycji ograniczony będzie do najbliższego otoczenia, nie powinna ona oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000.

Z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa inwestycja nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

w projekcie budowlanym:

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przewidziano wystarczające środki chroniące środowisko. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na środowisko i nie wpłynie negatywnie na jego stan w regionie.

Uzasadnienie

W dniu 29.02.2016r. do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek złożony przez:

Gminę Radwanice, reprezentowaną przez Panią Alinę Winturską - ESKO Consulting Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”

Do wniosku dołączono:

 1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia z wersją cyfrową na CD
 2. Kopię mapy ewidencyjnej przedstawiającą obszar oddziaływania przedsięwzięcia
 3. Pełnomocnictwo udzielone przez Wójta Gminy Radwanice
 4. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 205 zł i 17 zł

Obszar objęty projektem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek leżących jedynie w obrębie Sieroszowice i planowane zadanie nie leży w sprzeczności z zapisami planu. Na pozostały teren objęty inwestycją wydana zostanie decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z w § 3 ust. 1 pkt. 77 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów jw., zostało zaliczone do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzanie postępowania oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

W dniu 16.03.2016r. zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) jw. Wójt Gminy Radwanice wystąpił do organów uzgadniających o opinię dotyczącą przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej: RDOŚ) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o uzgodnienie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 24.03.2016r. RDOŚ zwrócił się do Wójta Gminy Radwanice o uzupełnienie braków w przedłożonej dokumentacji.

W nawiązaniu do pisma RDOŚ dnia 06.04.2016r. Wójt Gminy Radwanice wystąpił do firmy ESKO Consulting Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra o uzupełnienie braków w przedłożonej dokumentacji.

Dnia 20.04.2016r. firma ESKO Consulting Spółka z o.o. złożyła uzupełnienie do wniosku.

Dnia 26.04.2016r. firma ESKO Consulting Spółka z o.o. złożyła kolejne uzupełnienie do wniosku.

Dnia 10.05.2016r. firma ESKO Consulting Spółka z o.o. złożyła kolejne uzupełnienie do wniosku, dotyczące zmiany zapisów Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz wykazu działek przez które przebiegać będzie inwestycja.

Dnia 13.05.2016r. firma ESKO Consulting Spółka z o.o. złożyła uzupełnienie do wniosku, dotyczące wykazu działek przez które przebiegać będzie siec kanalizacji sanitarnej.

Dnia 12.05.2016r. Wójt Gminy Radwanice ponownie wystąpił do RDOŚ o uzgodnienie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

RDOŚ dnia 24.05.2016r. (data wpływu 30.05.2016) wystąpił do Wójta Gminy Radwanice o uzupełnienie wniosku, podając je do wiadomości dla Pani Aliny Winturskiej - ESKO Consulting Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.

Dnia 13.06.2016r. firma ESKO Consulting Spółka z o.o. uzupełniła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej o zmodyfikowany wykaz działek przez które przebiegać ma inwestycja, zgodnie z zaleceniami RDOŚ.

Dnia 15.06.2016r. Wójt Gminy Radwanice ponownie wystąpił do RDOŚ o uzgodnienie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz wydał obwieszczenia o toczącym się postępowaniu, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego jw.

Dnia 15.06.2016r. Wójt Gminy Radwanice zawiadomił strony postępowania o toczącym się postępowaniu w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego jw.

Dnia 24.06.2016r. Wójt Gminy Radwanice uzupełnił wniosek wysłany do RDOŚ w zakresie uszczegółowienia przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinią z dnia 29.06.2016r. (data wpływu 05.07.2016r.) znak: WOOŚ.4240.510.2016.JM.1 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podobnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach postanowieniem z dnia 20.07.2016r. (data wpływu 28.07.2016r.) znak ZNS-700/28/16 – wyraził opinię obraku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 11.07.2016r. do Wójta Gminy Radwanice wpłynęło sprostowanie RDOŚ dotyczące wydanej opinii z dnia 29.06.2016r.

W dniu 18.07.2016r. firma ESKO Consulting Spółka z o.o. złożyła do Wójta Gminy Radwanice uzupełnienie wniosku dotyczące wykazu podmiotów i działek z rejestru gruntów.

Po uzyskaniu powyższych opinii Wójt Gminy Radwanice - zgodnie z art. 63, ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) jw., wydał postanowienie znak GpII.6220.07.06.2016r. z dnia 20.07.2016r. stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz przeprowadzania postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

Ww. postanowienie oraz obwieszczenie o jego wydaniu zostało podane stronom do wiadomości zgodnie z art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego jw. w drodze obwieszczenia.

Żadna ze stron postepowania nie złożyła uwag lub wniosków, w tym również w sprawie powyższego postanowienia.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeka się jak w sentencji decyzji, pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony środowiska zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w niniejszej decyzji.

Pouczenie

 1. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) jw.
 2. Niniejsza decyzja zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) jw. ważna jest przez 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulecwydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
 3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Radwanice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Wójt Gminy Radwanice

/Paweł Piwko/


Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia


Sprawę prowadzi:

Rafał Sip – inspektor ds. melioracji i ochrony środowiska

tel.: 76 759 20 37

e-mail: rafal.sip@radwanice.pl


Pobrano opłatę skarbową w wysokości

– za pełnomocnictwo17 zł oraz 205 zł za wydanie decyzji środowiskowej

zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).


Otrzymują:

1.Strony postępowania – w drodze obwieszczenia

2.Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Jaworzyńska 199, 59-220 Legnica

3.Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków

4.Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica

5.Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Głogowska 2, 59-160 Radwanice

6.Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubin, ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin

7.Starosta Polkowicki, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

8.Tauron Dystrybucja S.A., ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

9.Sołectwo Sieroszowice - tablice ogłoszeń miejscowości Sieroszowice

 1. Sołectwo Buczyna - tablice ogłoszeń miejscowości Buczyna
 2. Sołectwo Strogoborzyce - tablice ogłoszeń miejscowości Strogoborzyce
 3. Tablice ogłoszeń UG Radwanice, BIP UG Radwanice
 4. a/a
Załącznik nr 1 do decyzji środowiskowej nr 07/2016

Charakterystyka przedsięwzięcia

”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w m. Buczyna (o przepustowości dostosowanej do ok. 1200 mieszkańców) i rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

Przewidywana długość kanalizacji wyniesie ok. 12 km, w tym: długość sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 6,5 km, długość sieci kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej) ok. 5,5 km. Planowana jest również przebudowa istniejącej, rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości 6,5 km oraz przebudowa ok. 150 przyłączy wodociągowych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych, a oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na gruntach rolnych.

Przejścia pod ciekami wodnymi: Ciekiem Skłoba zostaną wykonane metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym lub przyciskiem w rurach osłonowych pod dnem cieku, bez naruszania skarp. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed realizacji, powstałe masy ziemne zostaną wykorzystane do zasypania wykopów. Planowane sieci zostaną wykonane z rur PCV, PE, kamionka o średnicach 130-300 mm i PE o średnicach 63-125 mm. Przepompownie zostaną wykonane jako obiekty podziemne, wyposażone w pompy zatapialne, teren każdej przepompowni będzie ogrodzony. Realizacja prac może się wiązać z koniecznością wycinki drzew, która zostanie przeprowadzona w terminie od 16 października do 28 lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie