Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2016 09:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja nr 03/2016

o środowiskowych uwarunkowaniach

Radwanice, 08.04.2016r.

GpIII.6220.03.04.2016

DECYZJA NR 03/2016

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie :

- art. 61 § 1, art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

- art. 4 i 5, art. 21 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1, art. 38, art. 64 ust.1 pkt.1 i 2, art. 72 ust. 3 i 4 art. 73 ust. 1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust.1 do 3, art. 85 ust. 1 do 3, ustawy z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);


- § 3 ust.1 pkt. 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71);

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Greenprojekt Sp. z o.o., ul. Długa 3/1, 43-100 Tychy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Kłębanowice III na działce 20/9 w obrębie Kłębanowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki;

Stwierdzam

 1. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje inwestycji

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do l MW, na działce nr 20/9 w miejscowości Kłębanowice (gm. Radwanice). Poszczególne rzędy paneli będą oddzielone pasami technologicznymi. Elektrownia będzie zbudowana z następujących elementów: Konstrukcji wolnostojących wbitych lub wkręcanych w grunt, ogniw fotowoltaicznych, linii energetycznych, inwerterów, stacji transformatorowej (nN/SN), przyłącza elektroenergetycznego oraz pozostałych elementów wchodzących w skład instalacji farmy fotowoltaicznej. Przewidywane miejsce wpięcia elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to sieć SN przebiegająca w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji. Przyłącze o długości ok. 1200 m zostanie poprowadzone wzdłuż istniejących dróg. Cały teren inwestycji zostanie ogrodzony.

Elektrownia pracować będzie bez obsługowo. Obszar objęty projektowaniem stanowią obecnie użytki rolne.

II.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Jak wskazano w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję wyniesie ok. 1,8 ha. Z przedłożonej mapy ewidencyjnej wynika, że teren inwestycji stanowią łąki IV klasy bonitacyjnej, grunty rolne V klasy bonitacyjnej oraz rowy. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się łąki oraz grunty orne oraz droga.

III. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzętu budowlanego powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto, prace wykonywane będą w porze dziennej, wyłącznie przy użyciu sprawnych maszyn.

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych wbitych bądź wkręcanych w grunt, co nie pociąga za sobą konieczności wykonania wielkopowierzchniowych wykopów pod fundamenty. Ścieki socjalno-bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, będą gromadzone w zbiornikach kabin przenośnych, a następnie wywożone przez uprawnione podmioty. Odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia - nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko na tym etapie. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponad normatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego (infrastruktura elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia).

Przewiduje się, że oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza granice działki, na której jest ono planowane. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (w miejscowości Kłębanowice) oddalona jest o ok. 500 m od nieruchomości objętej inwestycją.

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, pod transformatorami stosuje się szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% ewentualnego wycieku. Nie przewiduje się mycia paneli specjalnymi środkami, jak wskazano w dokumentacji, nachylenie instalacji oraz opady atmosferyczne wystarczą do utrzymania czystości jej powierzchni. Zastosowane urządzenia fotowoltaiczne, w przypadku zużycia bądź uszkodzenia, będą podlegały praktycznie całkowitemu procesowi odzysku (krzem, szkło, aluminium).

Na sąsiednich nieruchomościach planowane są inne elektrownie fotowoltaiczne (co najmniej trzy instalacje o podobnej skali), jednak z uwagi na charakter inwestycji, zarówno etap ich realizacji (proces budowy poszczególnych obiektów będzie rozłożony w czasie i potrwa ok. 2 miesięcy) jak i eksploatacji (niewielka wysokość konstrukcji, znikome oddziaływanie na klimat akustyczny i elektromagnetyczny) nie powinny wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

Specyfika farmy fotowoltaicznej i jej odległość od granic państwa sprawia, iż nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno - błotne, obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, póz. 1651 ze zm.).

Planowana inwestycja znajduje się w granicach otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, jednakże otulina nie jest formą ochrony przyrody, bowiem zgodnie z art. 5 pkt. 14 ww. ustawy stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Najbliżej położony obszar chroniony: Przemkowski Park Krajobrazowy zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km, natomiast obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Stawy Przemkowskie PLB020003 znajduje się w odległości ok. 3,5 km.

Mając na uwadze powyższe, a także oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej na panelach fotowoltaicznych i ogrodzeń umożliwiających migrację drobnych zwierząt np. płazów i gadów oraz lokalizację inwestycji na gruntach rolnych, nie powinna ona oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

w projekcie budowlanym:

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przewidziano wystarczające środki chroniące środowisko. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na środowisko i nie wpłynie negatywnie na jego stan w regionie.

Uzasadnienie:

W dniu 23.12.2016r. do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy Greenprojekt Sp. z o.o., ul. Długa 3/1, 43-100 Tychy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono:

 1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia
 2. Wyciąg z krajowego rejestru sądowego
 3. Wypis z rejestru gruntów
 4. Wypisy z aktu notarialnego
 5. Kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji przedsięwzięcia
 6. Bankowy dowód wpłaty za wydanie decyzji środowiskowej

Obszar objęty projektem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 52 lit. b)Rozporządzenia Rady Ministrów j.w. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zostało zaliczone do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzanie postępowania oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

W dniu 13.01.2015r. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.2ww ustawy Wójt Gminy Radwanice wystąpił do organów uzgadniających o opinię dotyczącą przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o uzgodnienie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 21.01.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

W dniu 01.02.2016r. Wójt Gminy Radwanice zawiadomił strony postępowania o toczącym się postępowaniu oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających.

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Radwanice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, Postanowieniem nr 04/16, znak. ZNS-700/07/16 z dnia 26.01.2016r. (data wpływu 29.01.2016r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Podobnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 25.02.2016r. (data wpływu 29.02.2016r.) znak: WOOŚ.4240.33.2016.PS.2 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu powyższych opinii Wójt Gminy Radwanice - zgodnie z art. 63, ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wydał postanowienie znak GpII.6220.03.03.2016r. z dnia 15.03.2016r. stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz przeprowadzania postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa oraz charakter planowanych działań przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie również oddziaływać na obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Stawy Przemkowskie PLB020003 znajduje się w odległości ok. 2 km.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji, pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony środowiska zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w niniejszej decyzji.

Pouczenie:

 1. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
 2. Niniejsza decyzja zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ważna jest przez 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
 3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Radwanice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Greenprojekt Sp. z o.o., ul. Długa 3/1, 43-100 Tychy
 1. Gabriela Kołodziejczyk, - dot. działek nr20/8, 20/9, 20/10,20/11
 2. Wójt Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice – dot. dz. nr 19 ( droga gminna )
 3. a/a

Sprawę prowadzi:

Rafał Sip – inspektor ds. melioracji i ochrony środowiska

tel.: 76 759 20 37

e-mail: rafal.sip@radwanice.pl

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783)

pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej

w wysokości205,00 zł


Wójt Gminy Radwanice
Paweł PiwkoZałącznik nr 1 do decyzji środowiskowej nr 03/2016

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Kłębanowice III na działce 20/9 gmina Radwanice, powiat polkowicki”

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do l MW, na działce nr 20/9 w miejscowości Kłębanowice (gm. Radwanice). Poszczególne rzędy paneli będą oddzielone pasami technologicznymi. Elektrownia będzie zbudowana z następujących elementów: Konstrukcji wolnostojących wbitych lub wkręcanych w grunt, ogniw fotowoltaicznych, linii energetycznych, inwerterów, stacji transformatorowej (nN/SN), przyłącza elektroenergetycznego oraz pozostałych elementów wchodzących w skład instalacji farmy fotowoltaicznej. Przewidywane miejsce wpięcia elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to sieć SN przebiegająca w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji. Przyłącze o długości ok. 560 m zostanie poprowadzone wzdłuż istniejących dróg. Cały teren inwestycji zostanie ogrodzony.

Elektrownia pracować będzie bezobsługowo. Obszar objęty projektowaniem stanowią obecnie użytki rolne. Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję wyniesie ok. 1,8 ha.

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponad normatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego (infrastruktura elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia).

Przewiduje się, że oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza granice działki, na której jest ono planowane. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (w miejscowości Kłębanowice) oddalona jest o ok. 600 m od nieruchomości objętej inwestycją.

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, pod transformatorami stosuje się szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% ewentualnego wycieku. Nie przewiduje się mycia paneli specjalnymi środkami, jak wskazano w dokumentacji, nachylenie instalacji oraz opady atmosferyczne wystarczą do utrzymania czystości jej powierzchni. Zastosowane urządzenia fotowoltaiczne, w przypadku zużycia bądź uszkodzenia, będą podlegały praktycznie całkowitemu procesowi odzysku (krzem, szkło, aluminium).

Planowana inwestycja znajduje się w granicach otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, jednakże otulina nie jest formą ochrony przyrody, bowiem zgodnie z art. 5 pkt. 14 ww. ustawy stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Najbliżej położony obszar chroniony: Przemkowski Park Krajobrazowy zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km, natomiast obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Stawy Przemkowskie PLB020003 znajduje się w linii prostej w odległości ok. 3,5 km.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie